دوست دارم یک روز بلند شوم و بگویم: من کنکور نمی دهم!

می دانم شاید باور نکنند و حتی اگر باور کنند فکرشان به سمت ازدواج می رود و من در دل بلنـــد به تمام این افکار خواهم خندید.

.

.

چرا همه فکر میکنند حتما باید به دانشگاه رفت؟ انگار یک قسمت از تکامل در دانشگاه اتفاق می افتد و هرکس نرود از دور داد می زند که آن قسمت تکاملش خالیست!

امروز که همه دانشگاه رفته اند چه تکاملی در آن ها دیده شده است که ما بگوییم« آهااا ایناهااش! تکاملشو دیدییی؟؟ عجب چیزیییه!!!»

اتفاقا خیلی ها همون قسمت تکامل قبلی را هم به باد می دهند چه برسد به جدید!

در کل انقدر سیستماتیک نباشیم. انگار از اول ابتدایی انداختنمون توی یک عدد ماشین ماهم بی اختیار رفتیم و رفتیم و رفتیم و خواهیم رفت و خواهیم رفت و خواهیم رفت...

در کل، لازم نیست همه کنکور بدن...همین!

فکر کنم منظورمو متوجه نشید...همین!

من با دانشگاه مخالف نیستم خودم هم میرم...همین!

ام...همین!