همه طول سفر یک چمدان بستن بود.

               +ق. امین پور