غیرت؛چیزی که همه فکر میکنند دارند ولی...

این فیلم را باید ببینیم که شاید غیرتمان کمی بیدار شود.

این فیلم را باید به خاطر صحنه ای که امیرعلی داد میکشد و میگوید:بی غیــــــــــــرت"ببینیم.

یا به خاطر آن جایی که چرتکه می اندازند.

یا برای مرتضی که بغض میکند و میگوید کم گذاشته است...

و برای سکانس آخر!

و برای سکانس آخر!

دیدن این فیلم دلیل زیاد دارد...

حتما ببینید.


+ بشنویـد.


+عیدتون مبارک:)