خب احتمال زیاد بازگشتیم به اینجا.
دلم برای اینجا و روزاش و شما تنگ شده بود.
شروع میکنیم دوباره به یاری خدا..
یاعلی:)