مطلبی در بهمن ۱۳۹۶ ثبت نشده است
به نام خدایی که تاق آبی را آفرید:)


آن چه خواندی آن است که من نوشتم بر تاق:)
(مگر در صورت قید)
کلمات کلیدی