۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

نیز هم

دیده میشود آن روز که میخواهی..

فقط کافیست که

 کمی اندکی

زاویه ی نگاهت را تغیر دهی..

و عینکت را

نیز هم..

 

دریای من:)

امام رضا جانم دلم براتون تنگ شده:)

میشه که بشه،مگه نه؟

میدونید...میدونم:)

گره کور

گـرهــــــی کـور افتـاد بـه کـارم،

امــا...

خــدا کـور را شـفــا می دهـــــد،

میـدانم...:)

 

 

+ نه در اون حد کور.. میدونی؟

دوان دوان بیرون رفتم. هنوز منگ بودم، گونه هایم می سوخت. به اتاقم که رسیدم و روی تشکم ولو که شدم. تازه یادم افتاد. حواسم آن قدر پرت شده بود که یادم رفته بود بپرسم چگونه می توانم به چهارمین جریان رود، به لایه ی عمیق تر قرآن، برسم.
الیف شاکاف
کلمات کلیدی