نه!

 ضعیف شده ام...

 شاید هم برای نوشتن کمی کوچک...

 قلم در دستم جای نمیگیرد انگار...

 نگفته بودند درس قوت دست را آب میکند...

 (وبلاگ نویسی بهانه ی خودکار خشک را از ما گرفت...)

 (کیبرد ما راکی برد؟)