۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

صیغه ی بودنم را در آینده صرف کن!


من از اون دسته آدم هام که هنوز نیستند ولی؛ خواهند بود :)

رسوبات


روزی سرصحبت بسته می رفت.

نا گهان چشمش به دیدن گوشی شنوا روشن گشت و گشاده...

سر صحبت که باز شد دو نفر در انتهای خاموش فنجان ته نشین شدند...

و هیچکس ندید سرصحبتی را که باز، بسته رفت!

به نام خدایی که تاق آبی را آفرید:)


آن چه خواندی آن است که من نوشتم بر تاق:)
(مگر در صورت قید)
کلمات کلیدی