یاحبیب

 

گاهی میشود با یک دست (حتی هم) دست اتفاقی را گرفت تا نیفتد اما بعضی اتفاق ها آن قدر مصمم هستند که با هیچ دستی نمیتوان افتادنشان را متوقف نمود...

 

دچار اتفاقم

دریاب مرا...!

 

یاعلی..